វេ​ជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​ត​​ថៃ សុវាណ្ណារ៉ា
វេ​ជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​ត​​ថៃ សុវាណ្ណារ៉ា

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប វេជ្ជបណ្ឌិត ថៃ សុវណ្ណារ៉ា :ជាអ្នកឯកទេសផ្នែកសុខភាពស្រ្តី ជាមួយ និង បទពិសោធន៍ ៨ឆ្នាំ ជាអ្នកដឹកនាំ ឧសថស្ថាននៅក្នុងផ្នែកជម្ងឺឆ្លង នៅ SHCH។ លោកស្រី ក៏បានបញ្ចប់នូវបរិញ្ញាបត្យ រួមទាំង វេជ្ជបណ្ឌិតវេជ្ជសាស្រ្ត នៅសាកល វិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០១។ លោកស្រី មានបទពិសោធន៏បន្ថែមលើ អេកូសាស្រ្ត សេវាវិទ្យុសាស្រ្តទូទៅ antiretroviral therapy ស្រាវជ្រាវ STD/HIV និងចាត់ចែងបណ្តុះបណ្តាលឱសថការី។សព្វថ្ងៃ លោកស្រី បានការងារ ជា ប្រធានគ្រប់គ្រង គ្លីនិកស្រ្តី...