គ្រប់ទីតាំងទាំងអស់

service (4)
 • ពិគ្រោះ និង ព្យាបាលជំងឺទូទៅ
 • ប្រឹក្សាជំងឺឯកទេស
 • ថតកាំរស្មីអ៊ិច និង អេកូពោះ
 • ឪសថស្ថាន
 • មន្ទីរពិសោធន៍

មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រសហគមន៍

service
 • សង្រ្គោះបន្ទាន់
 • ឆ្លុះពោះវៀនតូច ធំ និង  ព្យាបាលឬសដូងបាត
 • វះកាត់ទូទៅ
 • ថតសុដន់ ស៊ីធីស្កេន ថតកំារស្មីអ៊ិថ និងឆ្លុះពោះ

មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រស្ថានទូត

service (2)
 • ផ្ដល់ប្រឹក្សាពីវិធីពន្យាកំណើត
 • ពិនិត្យផ្ទៃពោះមុន និង
 • ក្រោយពេលសម្រាល
 • វិភាគរកជំងឺកាមរោគ
 • ពិនិត្យសុខភាពកុមារ
 • គាំពារសុខភាពទារក
 • ការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកុមារ
 • ប្រឹក្សាជំងឺត្រចៀក ច្រមុះ និង បំពង់

មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រពោធិ៍ចិនតុង

s

 • បន្ទប់សម្រាកសម្រាប់២៤ម៉ោង
 • អេកូបេះដូង
 • ឆ្លុះក្រពះ ពោះវៀនតូច ធំ និង ព្យាបាលឬសដូងបាត
 • ពិនិត្យ និង តាមដានគុណភាពឆ្អឹង