វេជ្ជបណ្ឌិត សាន់ឌី
វេជ្ជបណ្ឌិត សាន់ឌី

ជីវៈប្រវត្តិសង្ខេប លោកវេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ឹង សាន់ឌី ជាគ្រូពេទ្យពិគ្រោះយោបល់ផ្នែក វិទ្យុ​សាស្រ្ដ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សា ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្រ្ដ​វេជ្ជសាស្រ្ដក្នុងឆ្នាំ ២០០៥ និង ជាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែក វិទ្យុ​សាស្រ្ដ​ និង រូបភាពវេជ្ជសាស្រ្ដ ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ លោកបាន​បម្រើ​ការ​ងារ​​នៅ មណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ដ នៃក្ដីសង្ឃឹមពិភពលោកអស់រយៈពេល ៤ឆ្នាំ ហើយ មុនពេលលោកបម្រើការងារនៅ មណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ដ នៃ​ក្ដីសង្ឃឹមពិភពលោក លោកធ្លាប់បម្រើការងារនៅ គ្លីនិកបូលី ផ្នែក រោគវិនិច្ឆ័យវិទ្យុសាស្រ្ដ និង រូបភាពវេជ្ជសាស្រ្ដ ។

វេជ្ជបណ្ឌិត ស វឌ្ឍនា
វេជ្ជបណ្ឌិត ស វឌ្ឍនា

                            ប្រវត្តិរូបសង្ខេប វេជ្ជបណ្ឌិត ស វឌ្ឍនា  ប្រធានផ្នែក បច្ចេកទេសវិទ្យុសាស្រ្ដ លោក​បាន​​បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសវិទ្យុសាស្រ្ដ នៅ​ឯ​សកល​វិទ្យាល័យ​ ប៉ារីស VI ហើយបាន បញ្ចប់ការសិក្សានៅ សាកល​វិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល រាជធានីភ្នំពេញនៅ ឆ្នាំ 1990 ផ្នែកបច្ចេកទេសវិទ្យុសាស្រ្ដ និង ពេទ្យ រូបភាពសិក្សាលើរូបភាពស្រ្ដី នៅសាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល រាជធានីភ្នំពេញ។ ហើយលោកបាន បម្រើការងារនៅ មន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុ ​មណ្ឌល​នៃ​ក្ដីសង្ឃឹមរយះពេល 3...