វេ​ជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​ត សេង សាម៉ន
វេ​ជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​ត សេង សាម៉ន

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប វេជ្ជបណ្ឌិត សេង សាម៉ន ជាវេជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលជម្ងឺកុមារហើយ មានបទពិសោធន៍2ឆ្នាំជាវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងនាយកដ្ឋានជំងឺឆ្លងនៅ មន្ទីរ ពេទ្យព្រះសីហនុមណ្ឌលនៃក្ដីសង្ឃឹម និងបទពិសោធ2ឆ្នាំទៀត ជាមួយនឹងអង្គភាពរាលដាលស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រកងនាវាចរអាមេរិក នៅភ្នំពេញ។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាជំនួយការផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុមណ្ឌល នៃក្ដីសង្ឃឹម ហើយលោកមានបទ ពិសោធន៍ផ្សេងទៀតលើការព្យាបាល ថែ ទាំ សុខភាពនិងការព្យាបាលប្រឆាំងនឹងវីរុសមេរោគអេដស៍។ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសាម៉នបានទទួលសញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិតនៅឆ្នាំ 2006ពីសាកlវិទ្យាល័យអន្តរជាតិមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិ   បាល។