អំពីមេរោគ ហ្ស៊ីកា

អំពីមេរោគ ហ្ស៊ីកា

នាពេលថ្មីៗនេះ មានពត៌មានថ្មីមួយ អំពីការរាតត្បាត នៃមេរោគម៉្យាង ហៅឈ្មោះថា ហ្ស៊ីកា (Zika Virus) ដែល  ជាមេរោគ ចម្លងតាម  មូសខ្លា ដែល បង្កទៅជា ជម្ងឺម៉្យាងស្រដៀង និងជម្ងឺគ្រុន ឈាម ដែល ជាបញ្ហាប្រឈម និងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់បំផុត...