អបអរសាទរ ខួប១០ឆ្នាំ

អបអរសាទរ ខួប១០ឆ្នាំ

   ដើម្បីអបអរសាទរខួប ១០ឆ្នាំ នៃការបើកដំណើរ​ការ​មណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ត ពោធិ៍ចិនតុង នៃអង្គការហូបវើលវ៉ាយ
(HOPE worldwide) យើងខ្ញុំសូមផ្ដល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ
ពិសេស លើការពិនិត្យសុខភាពជាកញ្ចប់ ។
    ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមានសុពលភាព ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះ
រហូតដល់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ។
លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស ការពិនិត្យសុខភាពជាកញ្ចប់នេះ
នៅតាមបណ្តាសាខានៃមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រនីមួយៗ ។