ការបរិច្ចាគរទេះរុញ

ការបរិច្ចាគរទេះរុញ

មណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ដ នៃក្ដីសង្ឃឹមពិភពលោក សូមថ្លែងអំណរគុណ យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ដល់ PVI-Australian Aid in SE Asia ដែលបានឧបត្ថម្ភនូវរទេះរុញចំនួន ១៣គ្រឿង ដើម្បីជួយសម្រាល នូវការលំបាកផ្សេងៗរបស់អ្នកជម្ងឺ នៅមណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ដយើងខ្ញុំ ។