ការពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ

ការពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ

icrc-staff-6កាលពីថ្ងៃទី ២៦ ខែតុលា កន្លងទៅនេះ ក្រុមការងាររបស់ មណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ដ ក្ដីសង្ឃឹមពិភពលោក បានផ្ដល់ការពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ ដល់ បុគ្គលិក នៃអង្គការមួយ ដែលជាដៃគូរសហការជាមួយមណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ដនៃ ក្ដីសង្ឃឹមពិភពលោក ដោយផ្ដល់ការ ពិគ្រោះយោបល់ និង បូមឈាមមួយចំនួនផងដែរ ។