ការចូលរួម តាំងពិព័រណ៌សុខភាព

ការចូលរួម តាំងពិព័រណ៌សុខភាព

IMG_1647

នៅថ្ងៃទី ២០ ខែ ឧសភា មណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ដនៃក្ដីសង្ឃឹមពិភពលោក ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យធ្វើការ តាំងពិពរណ៍សុខភាព ប្រចាំឆ្នាំ នៅស្ថានទូតអាមេរិច។

យើងបានធ្វើការពិនិត្យ ដោយឥតគិតថ្លៃ ចំពោះការពិនិត្យ 3-សុខភាព (ពិនិត្យសម្ពាធឈាម, ជាតិស្ករក្នុងឈាម និង ទម្ងន់) ដោយបានផ្ដល់ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញទៀតផង។

មានអ្នកចូលរួមជាង 200នាក់ និង ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។