របៀបដាក់ពាក្យស្នើ…

ចំពោះបេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍ គឺតម្រូវឲ្យបំពេញពាក្យសុំមប្រើការងារ (ពាក្យសុំ​មប្រើការងារនឹងអាចទទួលយកនៅឯ មន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹម (SHCH) ឬ មណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្តនៃក្តីសង្ឃឹមពិភពលោក (HMCs) ឬអាចទាញយកបាននៅទីនេះ! រួចបញ្ជូនទៅឲ្យលោកស្រី ស្រេង ស្រីពៅ ដែលជាមន្ត្រី និងជាអ្នកសម្របសម្រួល ផ្នែកធនធានមនុស្សនៃ(SHCH)/(HMCs) ផ្លូវ១៣៤ សង្តាត់ វាលវង់ ខ័ណ្ឌ ៧មករា។​ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមហៅមកលេខទូរស័ព្ទៈ០២៣ ៨៨២ ៤៨៤ ឬ​ លេខតភ្ជាប់១១៩ ឬដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅទីនេះ!​ (អ៊ីមែលៈ jobs@sihosp.org)